George Jiang 姜慧峰huifengjiang@gmail.com

https://github.com/George-Jiang

教育经历

2021~至今        同济大学,经济与管理学院,项目管理        硕士        研究方向:运筹优化、统计学、机器学习
2007~2011        同济大学,土木工程学院,土木工程        学士

工作经历

2023.04~至今        旧金山湾区待业中,提供有偿软件开发        求内推,简历
2011.06~2023.03        同济大学建筑设计研究院        软件工程师/结构工程师

专业技能


硕士论文


科研项目

设计项目


获奖情况


期刊论文